+
เห็นเด็กถูกทำร้าย คุณก็คุ้มครองได้ กับหลักสูตรคุ้มครองเด็กออนไลน์
วันที่ : 24 พ.ย. 2560, 10:05 . คนอ่าน : (935)

 เห็นเด็กถูกทำร้าย คุณก็คุ้มครองได้ กับหลักสูตรคุ้มครองเด็กออนไลน์ ที่กำลังเกิดขึ้นครั้งแรกในไทย และอาเซียน เพราะข้อมูลปี 59 พบเด็กถูกใช้ความรุนแรง 9,894 คน เฉลี่ย 1 วันมีเด็กถูกทำร้าย 26 คน โดยในทุก 1 ชม. มีเด็กถูกทำร้าย 1 คน

ช่วยกันคุ้มครองเด็ก

ปัจจุบันยังคงมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กไทยมากมาย คนที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กอาจตามไม่ทัน ทางสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และสหวิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ จัดทำหลักสูตรสอนเรื่องการคุ้มครองเด็กออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ในการคุ้มครองเด็กได้สะดวก ได้ง่าย และทั่วถึง ครอบคลุมเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก

รู้จักหลักสูตรคุ้มครองเด็กออนไลน์

หลักสูตรการคุ้มครองเด็กออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.thaichildprotection.com เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งการศึกษา สาธารณสุข แม้กระบวนการยุติธรรมก็ให้ความสนใจ ที่ผ่านมาได้ทดลองใช้หลักสูตรนี้ร่วมกับชุมชน ซึ่งก็ได้ผล เข้าได้ถึงทุกพื้น ได้ความรู้ในการช่วยหลือ คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงได้

รศ.อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หนึ่งในทีมผู้ผลิตหลักสูตรฯ กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีการบรรจุหลักสูตรสอนเรื่องการคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา แต่อัตราเด็กถูกทำร้ายกลับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จึงมีการศึกษาจากประสบการณ์จริงและทำเป็นหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา

เบื้องต้นมีเนื้อหา 11 หัวข้อ ได้แก่

1. สภาพปัญหาปัจจุบัน 2. จิตวิทยากับการเลี้ยงดูเด็ก 3. ความรุนแรงและผลกระทบ 4. หลักการดำเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก 5. การสื่อสารกับครอบครัวเด็ก 6. การฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัว 7. มาตรการ/กลไกในการคุ้มครองเด็ก 8. ...คุ้มครองเด็ก 2546 และ 9. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 10. การถามปากคำและการสืบพยานเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี 11. การเขียนรายงานและคำร้อง

โดยจะมีการสอบวัดความรู้ เป็นชุดข้อสอบที่ผ่านการรับรองคะแนนจากสภาวิชาชีพแล้ว ดังนั้นหากสอบผ่านร้อยละ 70 ก็จะได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพด้วย ส่วนนักสังคมสงเคราะห์สามารถนำคะแนนไปเปรียบเทียบเพื่อต่ออายุวุฒิบัติได้ ซึ่ง

** หมายเหตุ ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์เรื่องการคุ้มครองเด็กจากการถูกกระทำความรุนแรง คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณ ธ..นี้

 ที่มา :  http://www.motherandcare.in.th/motherandcare-family

ขอบคุณข้อมูล : เดลินิวส์ ออนไลน์