+
เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Child Protection e-learning)
วันที่ : 24 พ.ย. 2560, 09:52 . คนอ่าน : (1,464)
 
วันที่ 21 พ.ย. ที่โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล นางณัฐวดี ณ มโนรม นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กล่าวในงานเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Child Protection e-learning) ว่า จากข้อมูลในปี 2559 พบเด็กไทยถูกกระทำความรุนแรง 9,894 คน เฉลี่ย 1 วัน มีเด็กถูกทำร้าย 26 คน ในทุกๆ 1 ชั่วโมง มีเด็กถูกทำร้าย 1 คน ดังนั้นทางสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และสหวิชาชีพ อาทิ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ ได้จัดทำหลักสูตรสอนเรื่องการคุ้มครองเด็กออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้เพื่อคุ้มครองเด็กในปัจจุบัน

“หลักสูตรการคุ้มครองเด็กออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.thaichildprotection.com นั้นจัดเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย และน่าจะเป็นหลักสูตรแรกของภูมิภาคอาเซียนด้วย เกี่ยวข้องทั้งการศึกษา สาธารณสุข และกระบวนการยุติธรรม โดยได้ทดลองใช้หลักสูตรนี้ร่วมกับชุมชน เพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่” นางณัฐวดีกล่าว

รศ.อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ หนึ่งในทีมผู้ผลิตหลักสูตร กล่าวว่า ในขณะที่มีอัตราเด็กถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ปัจจุบันยังไม่มีการบรรจุหลักสูตรสอนเรื่องการคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เบื้องต้นมีเนื้อหา 11 หัวข้อ คือ 1.สภาพปัญหาปัจจุบัน 2.จิตวิทยากับการเลี้ยงดูเด็ก 3.ความรุนแรงและผลกระทบ 4.หลักการดำเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก 5.การสื่อสารกับครอบครัวเด็ก 6.การฟื้นฟูเยียวยาเด็กและครอบครัว 7.มาตรการ/กลไกในการคุ้มครองเด็ก 8.พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 9.กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 10.การถามปากคำและการสืบพยานเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ 11.การเขียนรายงานและคำร้อง นอกจากนี้ยังมีการสอบวัดความรู้ ซึ่งผ่านการรับรองสภาวิชาชีพแล้ว หากสอบผ่านร้อยละ 70 ก็จะได้รับวุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพด้วย ส่วนนักสังคมสงเคราะห์สามารถนำคะแนนไปเปรียบเทียบเพื่อต่ออายุวุฒิบัติได้

ด้าน วิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ขณะนี้ พม.อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์เรื่องการคุ้มครองเด็กจากการถูกกระทำความรุนแรง คาดว่าจะเสร็จประมาณ ธ.ค.นี้ และจะนำไปขยายผลให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล รอง ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงได้มีการพัฒนาระบบสุขภาพโดยรวมในเรื่องของการดูแลเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและส่งต่อมาที่ รพ. และมีการพัฒนาให้ความรู้เรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรเสมอ แต่ปัญหาคือเรื่องเวลา และความพร้อม ดังนั้นคิดว่าหลักสูตรการคุ้มครองเด็กออนไลน์น่าจะมาเติมเต็มองค์ความรู้ตรงนี้ได้มาก ส่วนเรื่องการปฏิบัติก็ยังต้องทำต่อไป.

ที่มา :   https://www.dailynews.co.th/tags